Retour

Bakmeeschter

Founded in 2021 at Lycée Aline Mayrisch
Bakmeeschter

À propos

Mir sinn eng Mini entreprise vun 8 motivéierte Schüler aus dem Lycée Aline Mayrisch mam Numm Bakmeeschter. Mir produzéieren eng Bakmeschung déi een an der Mikrowell baackekann, méi bekannt ënnert dem Numm „mug cake ”.

Étudiants

Julie Kapgen, Louis Trierweiler, Max Braun, Maya Elstner, Pierre Meyers, Rick Schwitz, Kevin Wei

Contact