Fléi op d’Bléi

Lycée Technique Agricole (LTA)

Mir sinn eng Mini-Entreprise, déi aus 5 Schüler vun der Sektioun Agricole aus dem Lycée Technique Agricole besteet. An eiser Mini-Entreprise geet et dorëm, d‘Beien, d‘Insekten ze schützen an ze förderen. Dofir séine mir Bléisträifen op 6 verschiddene Plazen am Land. Dir kënnt eis ënnerstëtzen, andeem dir Pätter oder Giedel iwwer en Deel vun eise Bléisträife gitt.

Offres et catalogues